contact

Praktijk Psychologische Hulpverlening Alkmaar

Barbara van Roozendaal
Rinnewaard 22       1824 JB Alkmaar
Nederland         06 22307881

AGB code: 94-013859      BIG: 79049876225

Praktijk geopend op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
info@praktijkpsychologischehulpverleningalkmaar.nl
nl.linkedin.com/in/barbaravanroozendaal

Traumabehandeling

Traumabehandeling

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Alkmaar biedt behandeling aan volwassenen die lijden aan posttraumatische stressklachten. Je kan nare dingen meemaken, die je niet kan vergeten en die een rol blijven spelen in je leven. Dit kunnen grote gebeurtenissenzijn zoals een auto-ongeluk, overlijden van een dierbare, misbruik, traumatische bevalling of een overval. Maar ook situaties die gewoner lijken, maar voor u een rol blijven spelen zoals pestervaringen, tandartsbezoek of medische ingrepen.

Als u hierdoor angstig blijft, bepaalde situaties vermijdt, last hebt van nare dromen of prikkelbaar en schrikachtig blijft, is het goed hier hulp voor te zoeken.

In een intakegesprek bespreek ik de aanmeldingsklachten uitgebreid met u door. Ook zullen we stil staan bij het ontstaan en verloop van de klachten, factoren waar de problemen mogelijk mee samenhangen en of er eerdere hulpverlening is geweest. Soms zijn hier meerdere gesprekken voor nodig.

Uw partner en/of een andere persoon die voor u belangrijk is kan bij het intake gesprek aanwezig zijn. Het is fijn om in het bijzijn van een voor u vertrouwd persoon uw verhaal te doen en thuis kunt u dan samen nog eens rustig over het intake gesprek napraten.

Bij de behandeling van angst-of posttraumatische stressklachten staat het werken met EMDR centraal. Daarnaast worden aanvullende technieken gebruikt om de angsten of trauma’s te verwerken en nieuwe stappen te gaan nemen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een effectief bewezen kortdurende behandelmethode om nare ervaringen te verwerken bijvoorbeeld voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Een groot deel van de getroffenen verwerken deze ervaring op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Men spreekt dan meestal van een post-traumatische stressstoornis (PTSS). EMDR kan worden ingezet bij enkelvoudige maar ook bij complexe problematiek zoals bijvoorbeeld vroegkinderlijke traumatisering. De methodiek wordt dan ingebed in de behandeling.

www.emdr.nl

Mogelijke oorzaken

 • het meemaken of getuige zijn van een ernstig ongeluk
 • suïcide(poging)
 • het meemaken van een brand
 • lichamelijke mishandeling
 • psychische mishandeling, verwaarlozing
 • pestervaringen
 • ontslag of arbeidsconflict
 • het meemaken van geweld (overval etc.)
 • een traumatische bevalling
 • het meemaken van een traumatische operatie of ziekte
 • het meemaken van een traumatisch overlijden van een dierbare
 • traumatisch verlies van (ongeboren) kind

 

Hoe kan zich dat uiten?

Angst, paniek, slaapproblemen, prikkelbaarheid, overgevoeligheid, lusteloosheid, niks of weinig meer voelen, dissociatie, gevoelens van vervreemding en zinloosheid, wantrouwen, schrikachtigheid, op je hoede zijn, hartkloppingen, nachtmerries, flashbacks, onrust, pijnklachten, vermoeidheid, het altijd koud hebben, misselijkheid, slecht zelfbeeld, paniek, relatieproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten en het gevoel buiten jezelf te staan.

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Barbara van Roozendaal.
Ik ben Klinisch Psycholoog met een BIG registratie (www.bigregister.nl), lid van de NVGzP (de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie) en de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Voor het kwaliteitsstatuut, zie hier.

Werkervaring
Ik ben ruim 35 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, zowel met jongeren als volwassenen. Mijn eerste ervaringen als psycholoog heb ik opgedaan  bij de Raad voor de Kinderbescherming, het Ambulant Bureau voor Jeugdwelzijnszorg (later FORA) en de Waag, een instelling voor ambulante forensische psychiatrie. Momenteel ben ik ook werkzaam bij Brijder Verslavingszorg.

Opleidingen
– Opleiding psychologie (VU)
– Diagnostiek
– Cognitieve Gedragstherapie
– Kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie
– Diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen
– EMDR (European Practioner)
– Daarnaast heb ik verschillende cursussen gevolgd, gericht op versterking van de inhoudelijke kennis.

overige behandelingen

behandelingen

In de praktijk bied ik individuele behandeling en partnerrelatietherapie voor volwassenen en jongeren.

Hiervoor maak ik gebruik van verschillende methodieken.
Zo kunt u voor bijvoorbeeld de volgende klachten bij mij terecht:
 • angstklachten en fobieën
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • depressieve klachten
 • assertiviteitsproblemen
 • posttraumatische stress
 • lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak
 • problemen rond seksualiteit
 • burn-out
 • opvoedingsvragen
 • onvrede met de levenssituatie
 • problemen in de relationele sfeer
 • stress in de arbeidssituatie
 • andere psychische problemen

Praktijk

De Praktijk Psychologische Hulpverlening Alkmaar is een kleinschalige praktijk die behandeling biedt voor verschillende klachten en gespecialiseerd is in de behandeling van een Post Traumatische Stress Stoornis, ontstaan als gevolg van traumatische of ingrijpende, schokkende gebeurtenissen. Behandeling vindt plaats door middel van EMDR. De praktijk is verder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADHD.

Tarieven

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt € 100,- per behandelgesprek. Het tarief voor relatietherapie en familie bemiddelingsgesprekken bedraagt € 130,- per uur. Annuleringen dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden doorgegeven. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt het uurtarief in rekening gebracht. Ik sta geregistreerd in het BIG register als Klinisch Psycholoog. Dit betekent dat uw verzekeraar een aantal behandelingen (deels) zal vergoeden. Dit is afhankelijk van uw polis, voor meer informatie verwijs ik u naar uw eigen zorgverzekeraar. Een verwijzing van uw huisarts is voor (eventuele) vergoeding noodzakelijk.  Ieder behandelcontact (ook intake)  wordt direct afgerekend. Er is een pin automaat aanwezig. Bij uitzondering kunt u contant betalen. Na afronding van de behandeling krijgt u een een eindnota die u desgewenst bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van vergoedingsmogelijkheden en de eindnota dient door uzelf te worden ingediend bij uw verzekeraar.

De wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek bedraagt 1 tot 3 weken.

.

Aanmelden
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Ik streef ernaar dat u binnen twee weken bij mij terecht kunt voor de intake en aansluitende behandeling. De intake bestaat doorgaans uit één gesprek waarin ik uw klachten en problemen in kaart breng en behandeldoelen worden vastgesteld. We bespreken ook hoeveel gesprekken ongeveer nodig zijn en met welke frequentie deze zullen plaatsvinden. Therapiegesprekken duren maximaal 1 uur. De frequentie van de gesprekken is in eerste instantie één maal per week of twee weken. In overleg kan de frequentie van de gesprekken worden aangepast. Mocht uit het eerste gesprek naar voren komen dat u naar mijn idee ergens anders beter ergens anders geholpen kan worden, wordt er in overleg met u gezocht naar een goed verwijsadres.
Privacy
EXTERN PRIVACYSTATEMENT 2018

Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar.

Barbara van Roozendaal, Rinnewaard 22, 1824 JB Alkmaar.

06-22307881

info@praktijkpsyhologischehulpverleningalkmaar.nl

Barbara van Roozendaal, Klinisch Psycholoog (art 3, wet BIG) gevestigd te Alkmaar, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60819790 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe de Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Barbara van Roozendaal

c. bezoekers van de website www.praktijkpsychologischehulpverleningalkmaar.nl

d. alle overige personen die met Barbara van Roozendaal contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Barbara van Roozendaal verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk , telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

Barbara van Roozendaal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contacten

4. Rechtsgrond

Barbara van Roozendaal verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

5. Verwerker

Barbara van Roozendaal heeft geen medewerkers die persoonsgegevens verwerken. Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar is een één vrouwspraktijk.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Barbara van Roozendaal deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Barbara van Roozendaal deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Barbara van Roozendaal geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zorgt Barbara van Roozendaal ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

Barbara van Roozendaal kan dit privacystatement actualiseren. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.praktijkpsychologischehulpverleningalkmaar.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Barbara van Roozendaal te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact met Barbara van Roozendaal opnemen. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Barbara van Roozendaal persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met haar opnemen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).