Praktijk

De Praktijk Psychologische Hulpverlening Alkmaar is een kleinschalige praktijk die behandeling biedt voor verschillende klachten en gespecialiseerd is in de behandeling van een Post Traumatische Stress Stoornis, ontstaan als gevolg van traumatische of ingrijpende, schokkende gebeurtenissen. Behandeling vindt plaats door middel van EMDR. De praktijk is verder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADHD.

Tarieven

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt € 100,- per behandelgesprek. Het tarief voor relatietherapie en familie bemiddelingsgesprekken bedraagt € 130,- per uur. Annuleringen dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden doorgegeven. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt het uurtarief in rekening gebracht. Ik sta geregistreerd in het BIG register als Klinisch Psycholoog. Dit betekent dat uw verzekeraar een aantal behandelingen (deels) zal vergoeden. Dit is afhankelijk van uw polis, voor meer informatie verwijs ik u naar uw eigen zorgverzekeraar. Een verwijzing van uw huisarts is voor (eventuele) vergoeding noodzakelijk.  Ieder behandelcontact (ook intake)  wordt direct afgerekend. Er is een pin automaat aanwezig. Bij uitzondering kunt u contant betalen. Na afronding van de behandeling krijgt u een een eindnota die u desgewenst bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van vergoedingsmogelijkheden en de eindnota dient door uzelf te worden ingediend bij uw verzekeraar.

De wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek bedraagt 1 tot 3 weken.

.

Aanmelden
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Ik streef ernaar dat u binnen twee weken bij mij terecht kunt voor de intake en aansluitende behandeling. De intake bestaat doorgaans uit één gesprek waarin ik uw klachten en problemen in kaart breng en behandeldoelen worden vastgesteld. We bespreken ook hoeveel gesprekken ongeveer nodig zijn en met welke frequentie deze zullen plaatsvinden. Therapiegesprekken duren maximaal 1 uur. De frequentie van de gesprekken is in eerste instantie één maal per week of twee weken. In overleg kan de frequentie van de gesprekken worden aangepast. Mocht uit het eerste gesprek naar voren komen dat u naar mijn idee ergens anders beter ergens anders geholpen kan worden, wordt er in overleg met u gezocht naar een goed verwijsadres.
Privacy
EXTERN PRIVACYSTATEMENT 2018

Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar.

Barbara van Roozendaal, Rinnewaard 22, 1824 JB Alkmaar.

06-22307881

info@praktijkpsyhologischehulpverleningalkmaar.nl

Barbara van Roozendaal, Klinisch Psycholoog (art 3, wet BIG) gevestigd te Alkmaar, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60819790 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe de Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Barbara van Roozendaal

c. bezoekers van de website www.praktijkpsychologischehulpverleningalkmaar.nl

d. alle overige personen die met Barbara van Roozendaal contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Barbara van Roozendaal verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk , telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

Barbara van Roozendaal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contacten

4. Rechtsgrond

Barbara van Roozendaal verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

5. Verwerker

Barbara van Roozendaal heeft geen medewerkers die persoonsgegevens verwerken. Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar is een één vrouwspraktijk.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Barbara van Roozendaal deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Barbara van Roozendaal deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Barbara van Roozendaal geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zorgt Barbara van Roozendaal ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Praktijk psychologische hulpverlening Alkmaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

Barbara van Roozendaal kan dit privacystatement actualiseren. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.praktijkpsychologischehulpverleningalkmaar.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Barbara van Roozendaal te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact met Barbara van Roozendaal opnemen. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Barbara van Roozendaal persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met haar opnemen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).